ศิลปะสากล

   ศิลปะสากล

ศิลปะสากลหรือศิลปะตะวันตก  หมาย ถึง ศิลปะที่สร้างขึ้นในอารยธรรมยุโรป อียิปต์ กรีกโรมัน ซึ่งมีการพัฒนามาเป็นเวลากว่าสามพันปี จนมีรูปแบบแนวคิด ความเชื่อตามยุคสมัยต่าง ๆ และมีวิวัฒนาการมาหลายยุคหลายสมัยจนอิทธิพลขยายไปยังชาติต่างๆในโลกกว้าง ขวาง คำว่า “ สากล ” ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง ทั้งหมด ทั้งสิ้น ทั่วไประหว่างประเทศ ศิลปะสากลจึงเป็นศิลปะที่มีการผสมผสานแนวความคิด ตลอดจนรูปแบบต่างๆ ไว้อย่างกว้างขวาง มีการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และมีวิธีการสร้างสรรค์ผลงานได้โดยอิสระ ศิลปะสากลจึงจำแนกได้ตามช่วงเวลาและยุคสมัยได้อย่างกว้างๆ ดังนี้

1. ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์
2. ยุคสมัยประวัติศาสตร์
 3. ยุคสมัยกลาง
 4. ยุคสมัยใหม่
Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s